Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Ειδικότερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με: 1. Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου / Εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Assessment). Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας. 2.Ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 3.Καταγραφή  διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια). 4. Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής . Ο ρόλος του συνίσταται σε: Υπηρεσίες συμβούλου της επιχείρησης στα Θέματα ΥΑΕ, Έλεγχο και επίβλεψη της ασφάλειας της εγκατάστασης, Προτάσεις για την προσθήκη εξοπλισμού ασφάλειας όπου απαιτείται καθώς και μέτρων προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, Υποδείξεις ασφαλών μεθόδων εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών, Προτάσεις για τα απαιτούμενα Μ.Α.Π., Διερεύνηση, παρακολούθηση και καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων, Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, Προτάσεις για τη σωστή σήμανση του χώρου εργασίας.

Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 17/1996) ως μια αυτόνομη και αυτοτελής Μελέτη που στοχεύει στην εξασφάλιση της αποτροπής ατυχημάτων μέσα στην επιχείρηση, δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αλλά προσαρμόζεται ανάλογα με τις μεταβολές. Η ΓΕΕΚ, επιτυγχάνει τα εξής: επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων, πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να «κοστίζουν» στην επιχείρηση, Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι, αποφεύγονται άσκοπες ή αναποτελεσματικές δαπάνες, Αξιολογεί το υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του, Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.