Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Μελέτη Σήμανσης

Μελέτη σήμανσης : Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα εξής βήματα: Παραλαβή από την Επιχείρηση των κατόψεων των χώρων στους οποίους θα Διεξαχθεί η Μελέτη, Επίσκεψη των μελετητών στο χώρο όπου σημειώνεται επί των κατόψεων η υφιστάμενη και η προτεινόμενη σήμανση στα κρίσιμα σημεία του χώρου, Ηλεκτρονική αποτύπωση επί των κατόψεων της υφιστάμενης και απαιτούμενης σήμανσης, Δημιουργία τεύχους Μελέτης στο οποίο παρουσιάζεται ανά χώρο η απαιτούμενη σήμανση, Παράδοση στην Εταιρεία πλήρους φακέλου Μελέτης με τα σχέδια κατόψεων όπου αποτυπώνονται όλα τα σήματα ασφαλείας