Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΑ

Παραγόμενα Προϊόντα /Υπηρεσίες

Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας μας είναι ευρύτατο και διακρίνεται σε κατασκευαστικές εργασίες, συντηρήσεις εγκαταστάσεων, μελέτες, περιβαλλοντολογικές, ενεργειακές και βιομηχανικές εφαρμογές καθώς και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και ασφαλείας, μέσω προσωπικής εργασίας, εξειδικευμένου έμμισθου προσωπικού αλλά και συνεργατών (πχ μηχανικοί ιδίων ή/και λοιπών ειδικοτήτων, υπεργολάβοι, προμηθευτές υλικών), δια την παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών («Όλα σε Ένα») μέσω Ομάδας, ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς. Η επιχείρησή μας έχει αντιληφθεί την ύπαρξη νέων αναγκών του καταναλωτικού κοινού (ιδιωτών και επιχειρήσεων), όπως Κτίρια μηδενικής κατανάλωσης (Zero Energy Buildings), «Έξυπνα σπίτια» («smart homes» ή «smart houses»), ηλεκτρονική συμβουλευτική και πληροφόρηση με δυνατότητα Προ-Κοστολόγησης και πολλαπλές επιλογές ποιότητας και κόστους, θέσης, κλίματος, Ολοκληρωμένης διαχείρισης του τεχνικού έργου, αλλά και δημιουργική εφαρμογή πρωτότυπων τεχνικών στοχευόμενου (άμεσου και πελατοκεντρικού) μάρκετινγκ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ειδικότερα, τα πεδία απασχόλησης της ειδικότητας αυτής αναλύονται ως εξής:

 • Μηχανολογικές μελέτες δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση έργων από πλευράς «αναδόχου» του έργου.
 • Επίβλεψη εργοταξίου.
 • Εκσυγχρονισμός και κατασκευή νέων ιδιωτικών έργων (κατοικίες, ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες).
 • Μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων.
 • Οικοδομικά έργα.
 • Επιμετρήσεις και κατάρτιση λογαριασμών έργων.
 • Σύνταξη προσφορών για έργα.
 • Έλεγχος προόδου έργου, χρονοδιαγραμμάτων, κόστους και απασχόλησης.
 • Απασχόληση σε εργοτάξιο.
 • Διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας (για όλα τα έργα) και περιβαλλοντική διαχείριση (ιδιαίτερα σε
 • μεγάλα έργα).

Δυνητικοί Πελάτες : Τεχνικές Μελετητικές εταιρείες Δημοσίων Έργων, Τεχνικές Κατασκευαστικές εταιρείες Δημοσίων Έργων, Τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες ιδιωτικών έργων, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

Κύριο έργο της συντήρησης, είναι η οργάνωση και εκτέλεση όλων των εργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή (πλέον της οικονομικής και αποδοτικής) λειτουργία του εξοπλισμού ή/και των εγκαταστάσεων. Γενικά η συντήρηση περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες ή εργασίες, που στοχεύουν:

 • Στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και την επίβλεψη της λειτουργίας του.
 • Στη διατήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση.
 • Στη βελτίωσή του με τις απαραίτητες προσθήκες και παρεμβάσεις.

Εργασίες συντήρησης:

 • Τοποθέτηση - εγκατάσταση εξοπλισμού.
 • Οργάνωση και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Προγραμματισμός και υλοποίηση προληπτικής - βελτιωτικής ή, εφόσον χρειαστεί, επισκευαστικής
 • συντήρησης.
 • Εκσυγχρονισμός και επισκευή συστημάτων εξοπλισμού.
 • Συντήρηση συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 • Επίβλεψη Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων.
 • Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (πχ. γεννητριών, δικτύων πεπιεσμένου αέρα και αερίων, κλπ.).

Δυνητικοί Πελάτες : Εταιρείες εμπορίας εξοπλισμού, Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες.

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων απορρύπανσης.
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός).
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία έργων προστασίας περιβάλλοντος.
 • Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας.
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Θα αναλαμβάνουμε την Κατάρτιση μελετών, Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων Διαχείρισης Συστημάτων, εντοπισμό των απαραίτητων στοιχείων και την προσαρμογή προτύπων στις ανάγκες του πελάτη, Σύνταξη αναφορών, Σύνταξη εγχειριδίων ποιότητας / περιβάλλοντος / ασφάλειας, Διεξαγωγή των σχετικών εσωτερικών επιθεωρήσεων (ποιότητας, ενέργειας, περιβάλλοντος, ασφάλειας) Δυνητικοί Πελάτες :Βιομηχανικές μονάδες.

 • Ενεργειακά έργα.
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Τα ηλιακά θερμικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συστήματα αυτά αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν αρχικά σε θερμική και όχι απευθείας σε ηλεκτρική όπως τα φωτοβολταϊκά. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να επιτευχθούν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που επιτυγχάνεται με τη συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ένα σημείο της συλλεκτικής επιφάνειας (παραβολικά κάτοπτρα, ηλιακοί δίσκοι και πύργοι). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ηλιακά υψηλής ενθαλπίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ατμοστροβίλων ή κύκλων βάσης Rankine με οργανικά ρευστά. Η εταιρεία μας θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την αρχική σχεδίαση, αδειοδότηση αλλά και τις μελέτες εφαρμογής για την κατασκευή και υλοποίηση ηλιοθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εφαρμογές των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων καλύπτουν περιπτώσεις χρήσης ζεστού νερού σε: Βιομηχανίες, Ξενοδοχεία, Οικισμούς και κατασκηνώσεις.